A BŐRÁPOLÁSI TANÁCSADÁS JELENLEG SZÜNETEL!

ÁSZF

Szolgáltatási szerződés

általános szerződési feltételekkel egybefoglalt, egységes szerkezetben

– hatályos 2021. január 1. napjától –

 1. Az általános szerződési feltételek és a szerződés hatálya

1./ A jelen szerződés (a továbbiakban: szerződés) Sélley-Gyulai Laura egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Szolgáltató) és a szolgáltatást igénybe vevő természetes személy (a továbbiakban: Ügyfél/Vendég) jogait és kötelezettségeit foglalja egységes szerkezetbe.

2./ A jelen szerződés és az abban foglalt általános szerződési feltételek kiterjednek minden, Szolgáltató által a www.bloomroom.hu weboldalon (a továbbiakban: weboldal) nyújtott és Ügyfél által igénybe vehető III. fejezetben megjelölt szolgáltatásra, valamint a Szolgáltató által üzemeltetett közösségi média felületen (instagram.com/bloomroombeauty) megjelenített, szolgáltatásnak minősülő tartalmakra.

3./ A jelen szerződés 2021. január 1. napjától visszavonásig érvényes. Utoljára módosítva: 2022. május 28. napján.

4./ Szolgáltató fenntartja a jogot jelen szerződés vonatkozó jogszabályok keretei között történő módosítására és kiegészítésére. A szerződés módosítását vagy kiegészítését követően annak tényéről Szolgáltató e-mail útján valamennyi Ügyfelet, akivel Szolgáltatónak aktív jogviszonya áll fenn tájékoztat azzal, hogy a már megkötött szerződések vonatkozásában a módosítások és kiegészítések csak Ügyfél kifejezett, erre vonatkozó írásbeli, e-mail útján közölt hozzájárulásával lépnek hatályba. A Szolgáltatóval a módosítást követően szerződött Ügyfelekre, a módosított szerződési feltételek irányadók.

5./ Szerződő felek egymás között az e-mail kommunikációt írásbelinek tekintik, amely során jogosultak a jelen szerződés tárgyának teljesítéséhez szükséges információkat egyeztetni.

6./ Ahol a jelen szerződés Ügyfelet ír, azalatt a kozmetikai kezelést igénybe vevő Vendéget is érteni kell – a jelen szerződésben foglalt eltérésekkel.

 1. A szerződés megkötése és az általános szerződési feltételek elfogadása. A Szolgáltató adatai.

1./ A jelen szerződés írásbeli szerződésnek minősül, és kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre az által, hogy Szolgáltató e-mail útján megküldi a jelen szerződést Ügyfél részére, Ügyfél pedig annak teljes tartalmát akaratával megegyezőként, magára nézve kötelezőként ismeri el, azzal, hogy a szolgáltatás igénybevétele mellett dönt. 

2./ Ügyfél szerződéskötési szándékát a Szolgáltató online felületén, azaz a www.bloomroom.hu elnevezésű weboldalán közzétett, a III. fejezetben feltüntetett szolgáltatás típusok közül az Ügyfél az általa választott adott szolgáltatást az alábbiak szerint rendelheti meg: 

Ügyfél azon döntését, miszerint a választott szolgáltatást igénybe veszi, írásbelinek elismert elektronikus válasz üzenetében (a továbbiakban: e-mail útján) Szolgáltatóval egyértelműen közli, továbbá befizeti a választott szolgáltatási díj teljes összegét Szolgáltató által erre a célra az 5./ pontban megjelölt bankszámlaszámra történő banki átutalással. A jelen szerződés megkötésének napja az a nap, amellyel a szolgáltatási díj Szolgáltató bankszámlaszámára beérkezik. Amennyiben Ügyfél nem a pontos összeget fizeti meg Szolgáltató bankszámlaszámára, úgy a befizetett összeg visszafizetésre kerül részére, és Ügyfél elveszíti foglalt helyét a Szolgáltatónál. A visszautalással járó tranzakciós díj megfizetése Ügyfelet terheli.

3./ Amennyiben Ügyfél készpénzes fizetési lehetőséggel kíván élni, úgy a választott szolgáltatás igénybe vételét közlő válasz üzenetében ennek tényéről tájékoztatja Szolgáltatót. Készpénzes fizetési lehetőségre Ügyfél akkor jogosult, ha a fizetendő díjat egy összegben Szolgáltató székhelyén vagy Szolgáltató által előre meghatározott más budapesti helyszínen személyesen adja át Szolgáltató részére. Ezzel egyidejűleg számlázási adatait is köteles biztosítani Szolgáltató részére, tekintettel arra, hogy Szolgáltató a számlát a helyszínen állítja ki. Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy kizárólag banki átutalás lehetőségét biztosítsa Ügyfél részére.

4./ Ügyfél a választott szolgáltatás díjának megfizetését megelőzően a III. fejezetben rögzítettek szerint köteles megküldeni számlázási nevét és címét Szolgáltatónak, annak érdekében, hogy Szolgáltató elektronikus számlát állíthasson ki részére, mely számlát Szolgáltató a kapcsolattartás során használatos e-mail címre, elektronikus úton küld meg Ügyfél részére. Ügyfél tudomásul veszi Szolgáltató azon tájékoztatását, hogy amennyiben a számlázási adatait nem továbbítja a jelen pontban foglalt határidőn belül, úgy Szolgáltató jogosult a jelen szerződéstől elállni azzal, hogy a befizetett összeg visszafizetésre kerül Ügyfél részére és Ügyfél elveszíti foglalt helyét a Szolgáltatónál. A visszautalással járó tranzakciós díj megfizetése Ügyfelet terheli.

5./ Vendég a kozmetikai kezelés díját (ld. III. fejezet 3. pont) – Felek eltérő megállapodása hiányában – a szolgáltatás helyszínén fizeti meg Szolgáltató részére, így a jelen fejezetben foglaltakat a kozmetikai kezelések vonatkozásában ezen eltéréssel kell értelmezni.

6./ A Szolgáltató adatai:

Név: Sélley-Gyulai Laura egyéni vállalkozó

Székhely és postai cím: 2040 Budaörs, Mátyás király utca 9.

Nyilvántartási szám: 54594478

Adószám: 55853327-1-33

Statisztikai számjel: 55853327702223113

E-mail cím: lara@bloomroom.hu

Számlavezető bank: OTP bank

Számlaszám: 11773030-00412102 

 1. A szolgáltatások tartalma és a szolgáltatás díja

Szolgáltató az alábbi szolgáltatásokat nyújtja www.bloomroom.hu weboldalon – kozmetikai kezelések esetében a szolgáltatás helyszínén – mindenkor feltüntetett szolgáltatási díjak ellenében:

1./ Online tanácsadás:

Szolgáltató Ügyfél részére segítséget nyújt Ügyfél bőrápolási rutinjának kialakításában, a Szolgáltató weboldalán feltüntetett mindenkori tartalommal és díjazással.

Szolgáltató teljesítése során segítséget nyújt Ügyfél részére abban, hogy Ügyfél megértse bőrének működését, az azzal kapcsolatos ok-okozati összefüggéseket, elmagyarázza Ügyfél részére, hogy bőrápolási rutinja során mit, miért és hogyan kell csinálnia, valamint megválaszolja Ügyfél ezzel kapcsolatosan felmerülő kérdéseit. Szolgáltató egy bőrápolási rutin Ügyféllel együtt történő közös kialakításában nyújt segítséget. A csomag az alábbiakat foglalja magában:

 1. egy 30 (harminc) perces online konzultációt;
 2. egy személyre szabott reggeli és egy esti bőrápolási rutint;
 3. egy darab nyomtatható rutinkövető táblázatot;
 4. hatóanyag kisokost

2./ Egy alkalmas online konzultáció:

Amennyiben Ügyfél nem kíván élni az 1./ pontban foglalt online tanácsadással, így nem szükséges számára egy teljes bőrápolási rutin, azonban Szolgáltatónak kérdéseket kíván feltenni a bőrápolás területén, úgy lehetősége van a jelen pontban foglalt egy alkalmas online vagy telefonos konzultáció igénybevételére a Szolgáltató weboldalán feltüntetett mindenkori tartalommal és díjazással. A konzultáció tartalma egy alkalommal 30 (harminc) perces online vagy telefonos konzultáció, amelyet Szolgáltató által erre a célra megjelölt, online térben vagy telefonon biztosított kommunikációs felületen keresztül tart meg Szolgáltató Ügyfél részére.

3./ Rutin-update konzultáció:

Amennyiben a korábban online tanácsadáson részt vett Ügyfél frissíteni szeretné a bőrápolási rutinját és/-vagy hosszabb, komplex magyarázatot igénylő kérdései merülnek fel igény szerint jelentkezhet Rutin-update konzultációra. A konzultáció tartalma egy alkalommal 30 (harminc) perces online vagy telefonos konzultáció, amelyet Szolgáltató által erre a célra megjelölt, online térben vagy telefonon biztosított kommunikációs felületen keresztül tart meg Szolgáltató Ügyfél részére.

4./ Kozmetikai kezelés

Szolgáltató általa megjelölt kozmetikai szalonban, a szolgáltatás helyszínén mindenkor megjelölt árlista alapján kozmetikai szolgáltatást (a továbbiakban: kozmetikai kezelés) nyújt. Vendégnek lehetősége van Szolgáltató e-mail címén keresztül kozmetikai kezelésre időpontot foglalni. Vendég az időpontfoglalással kifejezetten elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen általános szerződési feltételeket, továbbá kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben a kozmetikai kezelés lefoglalt időpontját megelőző 24 órán belül mondja le foglalását, vagy nem jelenik meg az egyeztetett időpontban, úgy köteles Szolgáltató részére az általa lefoglalt kozmetikai kezelés mindenkor hatályos árlista alapján fennálló teljes árát megfizetni Szolgáltató részére. Amennyiben Vendég  a kozmetikai kezelés lefoglalt időpontját megelőző 48 órán belül mondja le foglalását, úgy köteles Szolgáltató részére az általa lefoglalt kozmetikai kezelés mindenkor hatályos árlista alapján fennálló teljes árának 50%-át  megfizetni Szolgáltató részére. Szolgáltató ez esetben nem köteles új időpontot biztosítani Vendég részére. Amennyiben Szolgáltató új időpontot biztosít Vendég részére, úgy Vendég köteles a kozmetikai kezelés díját az új időpont alkalmával is megfizetni, vagyis a korábban lemondásból eredően megfizetett díj az új időponttal foglalt kozmetikai kezelés díjába nem számítható be. Az időponttal kapcsolatos lemondást vagy módosítást kizárólag a lara@bloomroom.hu vagy a gyulai.laura@gmail.com e-mail címeken fogadja a Szolgáltató. Bármilyen másik e-mail címre törént lemondási vagy módosítási kérést a Szolgáltatónak nem áll módjában figyelembe venni.

 1. A rendelés menete és a szerződés teljesítése

I./ Online tanácsadás:

1./ A természetes személy (a szerződéses jogviszonyt megelőző időszakban a továbbiakban: Érdeklődő) levelet ír a lara@bloomroom.hu e-mail címre, vagy jelentkezik a www.bloomroom.hu weboldalon a jelentkezés menüpont alatt. Ezeken a felületeken bővebb információ, illetve jelentkezési lehetőség iránt érdeklődhet Szolgáltatónál. 

2./ Szolgáltató válaszüzenetben részletes tájékoztatót küld a tanácsadási csomagokról, valamint az együttműködés menetéről és a kezdés potenciális dátumáról (hónap). Az Ügyfél 5 (öt) naptári napon belül jelezheti, ha igénybe szeretné venni a kiválasztott szolgáltatást. Amennyiben Szolgáltató kapacitása telített vagy más okból új Ügyfeleket nem tud fogadni, úgy válaszüzenetben jelzi az Érdeklődő számára, hogy várólistára került. Szolgáltató ugyanezen válaszüzenetben megküldi a jelen szerződéshez, valamint az adatkezelési tájékoztató elérhetőségéhez a linket Érdeklődő részére azok megismerése és észrevételezése céljából. 

3./ Szolgáltató, amennyiben leterheltsége engedi, hogy újabb potenciális Ügyféllel vegye fel a kapcsolatot jelzi ezt az Ügyfél felé, valamint bekéri a számlázáshoz szükséges adatait. Ügyfél válaszüzenetében e-mail útján köteles megküldeni számlázási nevét és címét Szolgáltatónak, annak érdekében, hogy Szolgáltató elektronikus számlát állíthasson ki részére, mely számlát Szolgáltató a kapcsolattartás során használatos e-mail címre, elektronikus úton küld meg Ügyfél részére. Ügyfél tudomásul veszi Szolgáltató azon tájékoztatását, hogy amennyiben a számlázási adatait nem továbbítja a jelen pontban foglalt határidőn belül, vagy ugyanezen határidőn belül nem jelzi egyértelműen Szolgáltató felé a szolgáltatás igénybevételére irányuló szándékát (így nemleges vagy semleges választ ír, a kérdőívet nem tölti ki és az instrukciókat (Szolgáltató által elvárt minőségű képek megküldése stb.) nem teljesíti, illetve egyáltalán nem ír válaszüzenetet), úgy Szolgáltató jogosult a szerződéstől elállni.

4./ Szolgáltató kérdőívet és instrukciókat küld Érdeklődőnek az igénybe vehető szolgáltatással kapcsolatosan. Érdeklődő helye akkor biztosított az adott hónapban induló tanácsadásra, amennyiben Szolgáltató válaszüzenetét követően 7 (hét) naptári napon belül visszaküldi a kitöltött kérdőívet, valamint kiegyenlíti a tanácsadás díját banki utalással. 

5./A szolgáltatási díj megfizetésének módját a II. fejezet 3./ és 4./ pontja tartalmazza. A szolgáltatási díj teljes összegének Szolgáltató számlájára való beérkezésétől Érdeklődő szerződéses jogviszonyba lép Szolgáltatóval, így már Ügyfél pozícióba kerül és a szolgáltatási díj megfizetésével elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen szerződésben foglalt általános szerződési feltételeket. 

6./ Ha a banki átutalás folyamatában technikai hiba lép fel, vagy az más oknál fogva meghiúsul és így a befizetett szolgáltatási díj megfizetése nem, vagy csak rész-összegben teljesül Szolgáltató bankszámláján, úgy Érdeklődő 1 (egy) munkanapon belül köteles a tranzakciót lebonyolító bank(ok)nál eljárni a hiba orvoslása végett. Ha a jelen pontban foglalt akadály határidőn belül nem hárul el és így a szolgáltatási díj megfizetése határidőn belül nem teljesül – akár más, Szolgáltató és Érdeklődő által közösen, írásban egyeztetett módon (pl. készpénzes fizetés) –, úgy az Érdeklődő számára függőben fenntartott hely automatikusan megüresedik, és helyére új Érdeklődő léphet. 

Az esetlegesen teljesített szolgáltatási díjrészlet a szerződéskötés meghiúsulása esetén Érdeklődő részére visszautalásra kerül azzal, hogy a tranzakciós díj Érdeklődőt terheli.

7./ A szerződéskötést követően: 

7.1. Szolgáltató 7 (hét) munkanapon belül átnézi és kiértékeli Ügyfél által kitöltött kérdőívet;

7.2. Szolgáltató és Ügyfél – általuk közösen egyeztett időpontban – egy alkalommal, 30 (harminc) perces online konzultáció keretében átbeszélik az Ügyfél által kitöltött, Szolgáltató részére visszaküldött kérdőív tartalmát, valamint Szolgáltató átnézi az Ügyfél által használt, Szolgáltató részére e célból bemutatott kozmetikai termékeket, amely alapján Szolgáltató meghatározza, hogy az általa javasolt bőrápolási rutin részeként mely terméket javasolja alkalmazni. Szolgáltató Ügyféllel közösen meghatározza Ügyfél bőrápolási céljait;

7.3. Szolgáltató a 7.2. alpontban foglalt konzultációt követő 10 (tíz) munkanapon belül elkészíti Ügyfél személyreszabott reggeli és esti bőrápolási rutinját (a továbbiakban: bőrápolási rutin, arcápolási rutin vagy ajánlás), melyet pdf. formátumban küld meg Ügyfél részére egy rutinkövető táblázattal és hatóanyag kisokossal együtt;

7.4. A szolgáltatási díj megfizetésének napjától számított 2 (kettő) hónapon belül Ügyfél – munkanapokon és munkaidőben – jogosult Szolgáltató részére bőrápolással kapcsolatos kérdéseit feltenni a szolgáltatással kapcsolatosan segítséget kérni.

II./ Egy alkalmas online konzultáció:

A konzultáció tartalma egy alkalommal 30 (harminc) perces online vagy telefonos konzultáció, amelyet Szolgáltató által erre a célra megjelölt, online térben vagy telefonon biztosított kommunikációs felületen keresztül tart meg Ügyfél részére. Ügyfél a konzultációt megelőzően jogosult és köteles kérdéseit – legkésőbb a konzultáció napját megelőző 5 (öt) napon belül – a előre megküldeni Szolgáltató részére, aki az online konzultáció során ezen kérdéseit válaszolja meg Ügyfél részére. Az online konzultáció igénybevételének feltétele, hogy Ügyfél előzetesen megküldje Szolgáltató részére e-mail címét, valamint a jelen pontban megjelölt határidőn belül kérdéseit, továbbá az, hogy Szolgáltató részére a jelen szerződés II. fejezet 5./ pontjában megjelölt bankszámlaszámára – számla ellenében – Szolgáltató részére a szolgáltatási díjat megfizesse. Amennyiben a megjelölt feltételek közül bármely feltétel nem teljesül, úgy Szolgáltató jogosult egyoldalúan elállni a szerződéstől.

III./Rutin-update konzultáció:

A konzultáció tartalma egy alkalommal 30 (harminc) perces online vagy telefonos konzultáció, amelyet Szolgáltató által erre a célra megjelölt, online térben vagy telefonon biztosított kommunikációs felületen keresztül tart meg Ügyfél részére. Ügyfél a konzultációt megelőzően jogosult és köteles kérdéseit – legkésőbb a konzultáció napját megelőző 5 (öt) napon belül – a előre megküldeni Szolgáltató részére, valamint a korábban kiküldött bőrápolási kérdőívet frissítenie. Szolgáltató az online konzultáció során ezen kérdéseit válaszolja meg Ügyfél részére. Az online konzultáció igénybevételének feltétele, hogy Ügyfél előzetesen megküldje Szolgáltató részére e-mail címét, valamint a jelen pontban megjelölt határidőn belül kérdéseit, továbbá az, hogy Szolgáltató részére a jelen szerződés II. fejezet 5./ pontjában megjelölt bankszámlaszámára – számla ellenében – Szolgáltató részére a szolgáltatási díjat megfizesse. Amennyiben a megjelölt feltételek közül bármely feltétel nem teljesül, úgy Szolgáltató jogosult egyoldalúan elállni a szerződéstől.

IV./ Kozmetikai kezelés

A jelen fejezetben foglaltak a kozmetikai kezelés vonatkozásában nem irányadók. Kozmetikai kezelés esetén a Szerződő felek között a szerződés az időpontfoglalással jön létre.

 1. Felelősség

1./ Érdeklődő és Ügyfél kötelezi magát arra, hogy a jelen szerződés szerinti bármely szolgáltatás igénybevételét megelőzően e-mailben, de legkésőbb a Szolgáltató által kiküldött kérdőív megválaszolása során Szolgáltatót írásban és egyértelműen tájékoztatja minden nemű betegségéről, egészségügyi kockázatáról vagy bármely más, Érdeklődő vagy Ügyfél testi és lelki egészségét érintő vélt vagy valós diagnózisról, tényről vagy feltételezésről. A jelen pontban foglalt tájékoztatási kötelezettség Érdeklődőt és Ügyfelet a szerződés teljes folyamán terheli és azért kizárólag Érdeklődő és Ügyfél saját maga felelős. Szolgáltató nem vállal felelősséget Érdeklődő vagy Ügyfél semmilyen betegségének vagy más egészségügyi rendellenességének fennálltáért, kialakulásáért vagy kockázatáért, legyen az akár az Érdeklődő vagy Ügyfél által bejelentett vagy eltitkol, Érdeklődő vagy Ügyfél által tudott vagy számára is ismeretlen, tekintettel arra, hogy a gyógyítás, orvoslás bármely formája nem áll Szolgáltató hatáskörében, Szolgáltató gyógyításra, orvoslásra, betegségek vagy más egészségügyi rendellenességek felismerésére irányuló képesítéssel és végzettséggel nem rendelkezik.

2./ Szolgáltató az Érdeklődő vagy Ügyfél által előzetesen ismertetett, személyüket érintő intoleranciákat és érzékenységeket szakmai képesítésének megfelelő szintig figyelembe veszi a szolgáltatásnyújtás során, azonban nem felelős azok akár pozitív, akár negatív irányú megváltozásáért. Szolgáltató nem felelős továbbá bármely, a szolgáltatásnyújtást megelőzően, annak során vagy azt követően a jövőben kialakult intolerancia és érzékenység kialakulásáért, felerősödéséért, illetve más irányú megváltozásáért.

3./ Szerződő felek rögzítik, hogy a szolgáltatás kizárólag tanácsadásnak minősül, amellyel Szolgáltató segíti Ügyfelét az Ügyfél bőrápolásával kapcsolatos tájékozottabb döntések meghozatalában. Szolgáltató hatásköre nem terjed ki semmilyen bőregészségügyi probléma diagnosztizálására vagy kezelésére. Szolgáltató kozmetikus végzettséggel rendelkezik, mely végzettség alapján kizárólag tanácsok, javaslatok, útmutatás, információ és tippek közölhetők, a Szolgáltató legjobb tudása szerint. Ez semmiképpen sem helyettesíti az egészségügyi, orvosi tanácsadást. Szerződő felek rögzítik, továbbá a fentiek alapján Érdeklődő és Ügyfél tudomásul veszi, hogy Szolgáltató által a szolgáltatás keretében nyújtott információk nem orvosi tanácsok, és nem használhatók semmilyen egészségügyi állapot diagnosztizálására, kezelésére, gyógyítására vagy megelőzésére. A nyújtott szolgáltatást tilos szakképzett egészségügyi tanácsadás, diagnózis vagy kezelés helyettesítőjeként használni. Amennyiben Ügyfél bármilyen egészségügyi problémával küzd vagy annak kialakulására utaló jeleket tapasztal, ajánlott haladéktalanul felkeresnie orvosát, vagy egy egészségügyi szakembert. Szolgáltató nem felelős és nem tehető felelőssé az általa szolgáltatott információk értelmezéséért.

4./ Ügyfél tudomásul veszi, hogy a bőrápolásban nincsenek azonnali megoldások, a bőrápolás során szükséges Ügyfél személyes tapasztalása, különböző termékek és metódusok kipróbálása annak érdekében, hogy bőrápolási célját elérje. Ennek megfelelően nem garantált, hogy a megvásárolt szolgáltatáscsomagban közölt ajánlások Ügyfél számára maradéktalanul, az első alkalommal eredményességet hoznak mindamellett, hogy Szolgáltatónak nincs kifejezett rálátása Ügyfél eljárására így arra, hogy a kapott bőrápolási tanácsokat miként alkalmazza. Az eredmények személyenként változhatnak, mert az bőrápolási ajánlás egyénre szabott. Szerződő felek rögzítik, hogy ahhoz, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás elérje célját, ahhoz az Ügyfél aktív közreműködése szükséges. Tekintettel arra, hogy Szolgáltatónak nincs lehetősége annak ellenőrzésére, hogy az Ügyfél betartja-e a Szolgáltató által meghatározott ajánlásokat, ezért a szolgáltatás eredménytelenségére való hivatkozással nincs lehetőség a szolgáltatás díjának visszaigénylésére, illetve visszafizetésére. Szolgáltató nem felelős és nem tehető felelőssé az általa szolgáltatott információk értelmezéséért.


5./ Ügyfél köteles a kiküldött kérdőívet legjobb tudása szerint kitölteni, ennek elmulasztásából adódó hiányosságokért, káreseményért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

 1. Kizáró okok

1./ A szolgáltatás igénybevételére irányuló jelentkezés elutasításának indokai (kizáró okok): 

a) 18 éves kor alatti személy kizárólag szülői felügyeletre jogosult személy hozzájárulásával veheti igénybe Szolgáltató szolgáltatásait;
b) egyéb, egyéni mérlegelés szerint el nem vállalt egészségügyi állapot vagy vélhető kockázat, amelyekről Szolgáltató a kérdőív megválaszolásával, valamint Ügyfél bőrének diagnosztizálásával szerez tudomást.

2./ Szerződő felek kizárják Szolgáltató felelősségét arra az esetre, ha Ügyfél bármely kizáró ok figyelmen kívül hagyásával rendeli meg a szolgáltatást. Amennyiben Ügyfél bármely jelen fejezetben foglalt kizáró ok figyelmen kívül hagyásával rendeli meg a szolgáltatást és ez a szolgáltatás teljesítése során Szolgáltató tudomására jut, Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szerződést azonnali hatállyal felmondja és a szolgáltatás további teljesítését megtagadja.

 1. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

1./ Szerződő felek rögzítik, hogy a szolgáltatási díj vagy díjrészlet megfizetését megelőzően és amennyiben Szolgáltató részéről sem történt még szolgáltatásnyújtás, –  ide nem értve azt az esetet, amennyiben a Vendég kozmetikai kezelést mond le az időpontot megelőző 24 vagy 48 órán belül – bármely fél jogosult a jelen szerződéstől elállni. 

2./ Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármely szolgáltatás megrendelését indokolással vagy indokolás nélkül a szolgáltatásnyújtás megkezdését megelőzően visszautasítsa. Ez esetben szolgáltatási díjfizetés még nem történt, így pénzvisszafizetési kötelezettség terhe nélkül jogosult Szolgáltató a jelen szerződéstől elállni. Ezzel szemben az Érdeklődő panasszal, jogorvoslattal nem élhet.

3./ Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatásnyújtás során – mindkét fél részéről történő szerződésszerű magatartások tanúsítása mellett – a szolgáltatást indokolás nélkül megtagadja és a szolgáltatást egyoldalúan megszüntesse. Ilyen esetben a szolgáltatás díjának teljesítéssel arányos része visszafizetésre kerül Ügyfél részére. Ezzel szemben az Ügyfél panasszal, jogorvoslattal nem élhet.

4./ Szerződő felek közös megegyezéssel, az abban meghatározott feltételekkel jelen szerződésüket írásban bármikor megszüntethetik.

5./ Szerződő felek fenntartják a jogot, hogy a jelen szerződést – közös megegyezéssel – írásban (e-mail útján) kiegészítsék vagy a szerződést módosítsák. Szerződő felek a szerződés esetleges további részleteiről jogosultak és kötelesek e-mail útján egyeztetni. A szerződés további kiegészítése vagy a teljesítést terhesebbé tevő módosítása esetén Szerződő felek a szolgáltatási díjban újra megállapodnak. 

6./ Amennyiben Szerződő felek a jelen szerződést nem egészítik ki, illetve nem módosítják – közös megállapodás alapján további feladattal és további díjjal – úgy a jelen szerződés az abban rögzítettek kölcsönös teljesítésével megszűnik.

7./ Szerződő felek a szolgáltatás jellegéből adódóan – a 3./ pontban foglalt kivétellel – kizárják a szerződés egyoldalú, rendes felmondással való megszüntetésének lehetőségét. Ügyfél bármely szolgáltatás díjának pontos összegben történő kiegyenlítésével egyértelműen kifejezi szándékát az adott szolgáltatás igénybevételére és automatikusan elfogadja Szolgáltató jelen szerződéses feltételeit. Erre tekintettel Ügyfél a szolgáltatás díjának kiegyenlítését követően bármely indokkal vagy indokolás nélkül úgy dönt, hogy mégsem kívánja igénybe venni a szolgáltatást és ezzel felmondja a jelen szerződést, úgy a szolgáltatás jellegére tekintettel nincs lehetőség a szolgáltatás díjának visszaigénylésére, illetve visszafizetésére, ide nem értve az olyan – 8./ pontnak megfelelő – azonnali hatályú felmondást, amely esetén Ügyfél hitelt érdemlően bizonyítja, hogy az a Szolgáltató súlyos szerződésszegésére vezethető vissza.

8./ Bármely Szerződő fél jogosult azonnali hatállyal felmondani a jelen szerződést a másik fél súlyos szerződésszegése esetén. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan, ha bármely szerződő fél vállalását nem teljesíti határidőben vagy más szerződésszegő magatartást tanúsít és azt felszólítás ellenére sem teljesíti, illetve szünteti meg; ha bármely fél a teljesítést jogellenesen megtagadja.

9./ Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal felmondani a szerződést különösen, ha:

 1. az Ügyfél nem fizeti meg határidőben a szolgáltatási díjat vagy annak részét. Ez esetben Szolgáltató a már megfizetett díjrészlet visszafizetésére nem köteles;
 2. az Ügyfél bármely szerződésben vállalt kötelezettségét nem teljesíti (kérdőív visszaküldése, konzultációs időpont egyeztetése, konzultáción való részvétel stb.);
 3. az Ügyfél bármely kizáró ok figyelmen kívül hagyásával rendeli meg a szolgáltatást és ez a szolgáltatás teljesítése során Szolgáltató tudomására jut, Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani és a szolgáltatás további teljesítését megtagadni. Amennyiben a tudomásra jutásig a IV. fejezet 7.3. alpontja szerinti ajánlás elkészítését Szolgáltató még nem kezdte meg, a szolgáltatás díjának arányos része, de legfeljebb 50%-a visszafizetésére kerül Ügyfél részére. A visszautalással járó tranzakciós díj Ügyfelet terheli. Amennyiben a IV. fejezet 7.3. alpontja szerinti ajánlás elkészítését Szolgáltató már megkezdte, és ezt követően jut Szolgáltató tudomására a kizáró ok, Szolgáltatónak pénzvisszafizetési kötelezettsége nem áll fenn, Szolgáltató a teljes szolgáltatási díjra jogosult.
 4. Vendég a kozmetikai kezelésre olyan mértékű késéssel érkezik, amely már nem teszi lehetővé Szolgáltató számára, hogy a lefoglalt időszakban a kezelést elvégezze. Szolgáltató ez esetben a kozmetikai kezelés teljes díjára jogosult.

10./ Szerződő felek kölcsönösen írásbelinek és elfogadottnak tekintik, ha a szerződéstől való elállásra, annak módosítására, megszüntetésére vagy az azonnali hatályú felmondásra irányuló jognyilatkozatuk a másik fél részére a felek által jelen szerződésben kölcsönösen, írásbeli kommunikációs formaként elfogadott e-mail útján kerül megküldésre. Szolgáltató e-mail címének a jelen szerződésben rögzített e-mail cím minősül, míg Ügyfél részéről az Ügyfél által a szolgáltatás során kommunikációs formaként használt bármely e-mail címe elfogadottnak minősül.

11./ A szerződés bármely rendelkezésének érvénytelensége esetén az érvénytelenség jogkövetkezményeit csak e rendelkezésekre kell alkalmazni, az érvénytelenség a szerződés többi részét nem érinti. Az érvénytelen rész helyébe automatikusan a hatályos jogszabályi rendelkezések lépnek, feltéve, hogy a Szerződő felek a szerződést az érvénytelen rész nélkül is megkötötték volna.

 1. Felhasználási feltételek, titoktartási kötelezettség, szerzői jogi védelem

1./ Szolgáltató által Ügyfél részére küldött bőrápolási kérdőív (a továbbiakban: kérdőív) valamint az Ügyfél számára elkészített arcápolási rutin (a továbbiakban: ajánlás) és az ehhez tartozó csatolmányok, információk a Szolgáltató tulajdona, amelyek szerzői jogi védelem alatt állnak. Ezen szellemi termékek felhasználása minden esetben a szerző kizárólagos és írásos hozzájárulásával engedélyezett. A kérdőív, az ajánlás és az ehhez tartozó csatolmányok, információk fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.

2./ Az 1./ pontban foglalt esetek kívül a kérdőív, az ajánlás és az ehhez tartozó csatolmányok, információk tartalmáról tilos bármilyen másolatot készíteni, bármilyen módon sokszorosítani, nyilvánosan bemutatni, részben vagy egészben közzétenni, illetve ezek tartalmát felhasználva saját vagy közvetetten harmadik személyek által biztosított azonos vagy hasonló terméket, szolgáltatást létrehozni. 

3./ Ügyfél a jelen szerződés aláírásával titoktartási kötelezettséget vállal a jelen szerződésben foglalt szolgáltatás minden elemének tartalma vonatkozásában, hogy az ajánlást, a kérdőívet és az ehhez tartozó csatolmányokat, információkat, a konzultáción és tanácsadáson elhangzottakat harmadik félnek szóban vagy írásban, megtekintésre vagy másolásra nem adhatja ki, továbbá nem adhatja át, nem oszthatja meg, internetre nem töltheti fel, nem terjesztheti, nem értékesítheti azokat.

4./ Amennyiben Szolgáltató tudomást szerez szellemi terméke egészének vagy bármely részének illetéktelen felhasználásáról, bármely nemű megosztásáról, amely Ügyfél szerződésszegő magatartására vezethető vissza, úgy Ügyfelet jelen szerződés alapján a szellemi termék értékének, továbbá Szolgáltató kárának megtérítésére kötelezi akként, hogy a szellemi termék értékét és a szolgáltatás harmadik személy vagy nyilvánosság számára történő közzétételével okozott kár megtérítésének értékét kártérítés jogcímén érvényesíti Ügyféllel szemben. Szolgáltató a jelen pontban foglalt kártérítés összegét az okozott kárral arányosan, azonban legalább 500.000,- Ft-ban, azaz ötszázezer forintban állapítja meg, amely kártérítési kötelezettséget és annak mértékét és megfizetési kötelezettségét Ügyfél a jelen szerződés megkötésével magára nézve kötelezőnek ismer el. A jelen pontban foglalt kártérítés teljesítése nem jelenti a szerzői jogi mű szerzői jogának megváltását vagy megvásárlását, így azzal egyidejűleg Szolgáltató jogosult Ügyfelet a további magáncélon kívüli felhasználástól, valamint harmadik személyeket a szerzői mű bármely célú és jellegű felhasználásától eltiltani. Szolgáltató emellett nem vállal felelősséget a szerzői műben (különösen az ajánlásban és a kérdőívben) szereplő adatok, illetve információk jogosulatlan célú felhasználásából eredő esetleges károkért és hátrányokért.

5./ Szerződő felek jelen szerződés keretében kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy titokban tartanak és bizalmasan kezelnek minden, a jelen szerződés végrehajtásával kapcsolatban keletkezett vagy tudomásukra jutó üzleti titkot, információt, dokumentumot és minden egyéb anyagot, továbbá azokat soha, semmilyen okból nem tárják fel vagy engedik meg a felfedésüket bármely harmadik fél számára, kivéve amennyiben erről Szerződő felek kölcsönös akaratnyilatkozatukat kifejező írásbeli megállapodásban rendelkeznek. Ezen túlmenően sem közölhetnek harmadik személlyel olyan adatot, amely a teljesítéssel összefüggésben jutott tudomásukra, és amelynek közlése Szerződő felek bármelyikére hátrányos következménnyel járna. Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen szerződés teljesítéséhez hozzátartozik valamely, jelen fejezetben foglalt titoktartási kötelezettséggel terhelt információ kiadása, Szerződő fél kizárólag a másik Szerződő fél által előzetesen, írásban kiadható információként közölt adatokat szolgáltathatja ki.

 1. Adatvédelem, adatkezelési nyilatkozat

1./ Ügyfél a jelen szerződés megkötésével hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a jelen szerződés teljesítése során rögzített személyes adatait a szerződés teljesítése keretében kezelje, azokat szükség esetén adatfeldolgozó szerződéses partnerei részére is hozzáférhetővé tegye. Ügyfél a jelen szerződés megkötésével tudomásul veszi és elfogadja, hogy a személyes adatai tárolásának időtartama a mindenkor irányadó jogszabályban meghatározott idő, ennek hiányában, illetve ennek megfelelően a szerződés megszűnését követő 5 év, ezt követően azok törlésre kerülnek.

2./ Szolgáltató bármely, Ügyféltől kapott személyes adatot, információt bizalmasan kezel, azt harmadik fél számára nem adja ki, Ügyfél kifejezett, jelen szerződésen kívül álló írásbeli hozzájárulása nélkül hirdetésre, reklámra, marketing célokra nem használja fel.

3./ Szolgáltató kizárólag Ügyfél erre irányuló, kifejezett hozzájárulásával jogosult felhasználni Ügyfélnek a szolgáltatásnyújtás során készített és Szolgáltató részére továbbított arcbőréről készült képeket, és hozzájárulása esetén is kizárólag az Ügyfél arcának, más kifejezett ismertető jegyeinek (pl. tetoválás, üzenet küldő neve, közösségi médiában használt felhasználónév stb.) kitakarásával úgy, hogy kiléte a személyére visszavezethető nem lehet.

4./ Szolgáltató tájékoztatja Ügyfelét, hogy szolgáltatási tevékenysége során Szolgáltató adatkezelőnek minősül, mely során Ügyfél hozzájárulásával kezelheti a szolgáltatást igénybe vevő érintett személy (Ügyfél) személyes és egészségügyi adatait az alábbi feltételekkel és célból:

a) kezelt adatok köre: név, lakcíme, telefonszám, e-mail cím, szolgáltatás igénybevételéhez szükséges egyéb adat, amely, a szolgáltatás jellegéből adódóan, az érintett egészségének biztonsága és a szolgáltatásnyújtás biztonsága érdekében magában foglalhat egészségügyi adatokat is.

b) az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja személyre szabott ajánlás nyújtása, az érintett kérdéseinek megválaszolása, kapcsolattartás.

c) az adatkezelés időtartama: a szolgáltatás nyújtásáig; jogszabály által meghatározott kötelező adatkezelés esetén a jogszabályban foglalt ideig; illetve az érintett hozzájárulásának visszavonásáig tart.

d) az adatkezelés jellege és célja: adatkezelő tevékenységével kapcsolatos szolgáltatásnyújtás megvalósítása, megfelelő tanácsadás és konzultáció az érintett Ügyféllel.

e) az érintettek kategóriái: Szolgáltató Ügyfelei.

5./ A különleges (egészségügyi) adatok kezelésére vonatkozó speciális rendelkezések és tájékoztatás:

a) az Ügyfél, mint adatkezeléssel érintett személy, a személyes és különleges (egészségügyi) adatait kizárólag Szolgáltató részére a Szolgáltató által küldött kérdőív kitöltésével, az abban foglalt egészségügyi állapotra irányadó kérdések megválaszolásával Szolgáltató, mint adatkezelő számára megismerhetővé teheti, adatkezelő tájékoztatása és szolgáltatás nyújtása céljával. A különleges (egészségügyi) adatok, dokumentációk felvétele, tárolása és kezelése érintett hozzájárulása alapján a szolgáltatás nyújtásának része. Érintett egészségügyi adatait, dokumentációját önkéntesen adja át. Szolgáltatót, mint adatkezelőt a személyes és különleges (egészségügyi) adatok vonatkozásában titoktartási kötelezettség terheli. Szolgáltató a kapott különleges (egészségügyi) adatokat saját rendszerében, zártan kezeli, azokat más adatfeldolgozónak, harmadik személynek saját szolgáltatása céljából nem adja ki, azokat kizárólag az érintett személy (Ügyfél) erre irányú kifejezett és egyértelmű, írásbeli kérése és egyértelmű hozzájárulása birtokában továbbítja. 

b) Szolgáltató az érintett (Ügyfél) hozzájárulását különleges (egészségügyi) adatai kezeléséhez minden esetben a kérdőív megküldésével egyidejűleg, a jelen fejezetben foglalt tájékoztatás megismerésére történő figyelemfelhívással kéri, amely hozzájárulás megadását Ügyfél az egészségügyi kérdőív kitöltésével és a szükséges egészségügyi adatokat tartalmazó dokumentumok megküldésével jelez Szolgáltató felé.

c) Ügyfél tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás nyújtása annak jellegéből adódóan kizárólag a kérdőíven és külön dokumentumokban meghatározott különleges (egészségügyi) adatainak ismeretében lehetséges, így amennyiben nem járul hozzá ezen adatok Adatkezelő részére való továbbításához és kezeléséhez, úgy a szolgáltatást nem tudja igénybe venni.

6./ Szolgáltató adatfeldolgozó partnere: Szolgáltató jogi kötelezettség teljesítése jogcímén kezeli az Ügyfél számlázási adatait és továbbítja azt harmadik személy adatfeldolgozó partnernek minősülő számlázási szolgáltató részére. A kezelt és továbbított adatok köre: számlázási név, számlázási cím. Az adatkezelés időtartama: jogszabály által meghatározott kötelező adatkezelés esetén a jogszabályban foglalt ideig, ennek megfelelően – a számviteli törvény szerinti bizonylatmegőrzési kötelezettség ideje alapján – 8 év.

7./ A Ügyfél, mint adatkezeléssel érintett személy jogosult tájékoztatást kapni, betekinteni, másolatot kapni az őt érintő személyes és különleges adatokról. Az érintett személy jogosult kérelmezni az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes és különleges adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását; tiltakozhat az ilyen személyes és különleges adatok kezelése ellen, valamint élhet az adathordozhatóság jogával. Jogosult a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Jogosult továbbá a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) panaszt benyújtani. A felügyeleti hatóság elérhetőségei: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság; weboldal: http://naih.hu; Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; Telefonszám: +36 (1) 391-1400.

8./ Az adatkezeléssel kapcsolatos további információkat Ügyfél mint érintett a Szolgáltató www.bloomroom.hu weboldalára feltöltött adatkezelési tájékoztatójából ismerheti meg.

 1. Záró rendelkezések

1./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a mindenkor hatályos magyar jogszabályok az irányadók, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseire, valamint a távollevők között kötött szerződések vonatkozásában a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) egyes rendelkezéseire.

2./ Szerződő felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban békés úton, egyeztető tárgyalás keretében kívánják rendezni, melynek eredménytelensége esetén a jogvita rendezésére a Szolgáltató székhelye szerint illetékes bíróságot jelölik ki.

3./ A jelen szerződés távollevők között kötött szerződésnek minősül azzal, hogy a Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés c) pontja alapján szolgáltató minden szolgáltatás csomagja egyedi és személyre szabott termékcsomagokat (személyre szabott bőrápolási tanácsadás és bőrápolási rutin, személyre szabott konzultáció, kozmetikai kezelés) tartalmaz, az olyan, amelyet egyértelműen a fogyasztó Ügyfél személyére szab Szolgáltató, így Ügyfél a Korm. rendelet 20. § szerinti elállási és felmondási jogát nem gyakorolhatja.

4./ Szolgáltató vonatkozásában magatartási kódex nem áll rendelkezésre.

5./ Szavatossági igény érvényesítése: Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén Ügyfél az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a hibákért, amelyek a szolgáltatás megrendelése időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Ügyfél érvényesíteni már nem tudja. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult a szolgáltatás nyújtás megkezdésének időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit. Ügyfél – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül  Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Ügyfél nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Ügyfél is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Ügyfél a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval. Ügyfél közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Ügyfélnek felróható okból keletkezett, nem köteles Ügyfél által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ügyfél köteles bizonyítani, hogy a Ügyfél által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. Ha Ügyfél a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

6./ Szerződő felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban békés úton, egyeztető tárgyalás keretében kívánják rendezni, melynek eredménytelensége esetén a jogvita rendezésére a Szolgáltató székhelye szerint illetékes bíróságot jelölik ki.

7./ Békéltető Testület előtti eljárás kezdeményezése esetén az eljárásra Ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. Ügyfél erre irányuló kérelme alapján a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület helyett a szerződés teljesítésének helye vagy a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás, illetve az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye szerinti békéltető testülethez is benyújtható a kérelem. Ügyfél belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg, azonban az eljárás az itt említett békéltető testület helyett – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – a szerződés teljesítésének helye szerinti testület is illetékes, ha a teljesítés helye belföldön található. Ha több fogyasztó közösen terjeszt elő kérelmet, bármelyik kérelmezőre illetékes testület valamennyi kérelmezőre nézve illetékes. Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület a Budapesti Békéltető Testület (1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.; Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.; E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu; Fax: 06 (1) 488 21 86; Telefon: 06 (1) 488 21 31).

8./ A Fogyasztóvédelmi Főosztály elérhetősége: 1051 Budapest, Sas u. 19. III. em.; telefonszám: (1) 450-2598; e-mail cím: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu. Fogyasztóvédelmi panaszát beadhatja bármely kormányablakban és kerületi hivatalban személyesen,  postai úton vagy e-mailben.

9./ Szerződő felek a jelen szerződést elolvasták, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag kötik meg.