A BŐRÁPOLÁSI TANÁCSADÁS JELENLEG SZÜNETEL!

Adatkezelési tájékoztató

Sélley-Gyulai Laura

egyéni vállalkozó

Adatkezelési tájékoztatója

Az érintett személyes adatainak kezeléséről

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) Sélley-Gyulai Laura egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Szolgáltató/adatkezelő) adatkezelői tevékenységéhez fűződő, weboldalán át elérhető, szolgáltatásai működtetésével kapcsolatos tájékoztatóját tartalmazza az érintettek részére, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (2016. április 27.) (a továbbiakban: GDPR Rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban: Infotv.) és az egyéb vonatkozó, személyes adatok védelmének biztosítását szolgáló jogszabályoknak való megfelelés céljából.

A személyes adatok biztonsága érdekében adatkezelőként megtesszük a szükséges és megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy a www.borapolasneked.hu weboldalon (a továbbiakban: weboldal) történő látogatás, és a szolgáltatások valamelyikének megrendelése (online tanácsadás, konzultáció) esetén felhasználóink számára a személyes adataik kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsuk, továbbá elősegítsük az Ön, mint érintett személy jogainak gyakorlását. Jelen adatvédelmi tájékoztató kizárólag a weboldalon feltüntetett szolgáltatások használatával kapcsolatos adatkezelésekre terjed ki, valamint tartalmazza a Szolgáltató közösségi média jelenlétét érintő adatkezelésekről való tájékoztatást is.

Jelen Tájékoztató szövegének és tartalmának harmadik személy által, hozzájárulás nélkül történő saját célú vagy mást illető felhasználása, másolása, a teljes szövegezés vagy bármely szövegrész átvétele kizárt, arra kizárólag a jelen tájékoztatót készítő ügyvéd jogosult. A Szolgáltató saját hatáskörén belül jelen Tájékoztató szövegét adatkezelési gyakorlatának megfelelően megváltoztathatja.

Jelen Tájékoztató a Szolgáltató székhelyén elérhető Adatvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) 1. mellékletét képezi.

A Tájékoztató tartalmát kérjük, hogy figyelmesen olvassa végig, kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal.

I. fejezet

Az adatkezelő és az adatfeldolgozók megnevezése

Adatkezelő megnevezése

A jelen Tájékoztató kiadója, egyben Adatkezelő/Szolgáltató:

Név: Sélley-Gyulai Laura egyéni vállalkozó

Székhely és postai cím: 1031 Budapest Petúr utca 21.

Nyilvántartási szám: 54594478

Adószám: 55853327-1-41

Statisztikai számjel: 55853327702223113

E-mail cím: lara@borapolasneked.hu

Weboldal: www.borapolasneked.hu

Adatfeldolgozók megnevezése

Sélley-Gyulai Laura e.v. mint Szolgáltató minősül adatkezelőnek az érintett személyes adatainak kezelése során. A weboldal és a szolgáltatás üzemeltetéséhez azonban adatfeldolgozónak minősülő szerződéses partner segítségét veszi igénybe. Adatfeldolgozót az így megismert adatok tekintetében titoktartási kötelezettség terheli. Az adatfeldolgozó a személyes adatokat a közte és adatkezelő Szolgáltató között létrejött szerződésnek megfelelően, feladatai teljesítése erejéig kezeli. Tájékoztatjuk, hogy az érintett által a weboldalon át szolgáltatott adatok vonatkozásában az alábbi pontokban foglalt adatfeldolgozó partnereink kivételével más a kezelt adatokra nem lát rá.

Az adatfeldolgozó igénybevételéhez adatkezelőnek a jogszabály értelmében nem kell külön kérnie az érintett személy előzetes beleegyezését, de szükséges az érintettek tájékoztatása. Ennek megfelelően Szolgáltató tájékoztatja az érintetteket azon adatfeldolgozó adatairól és elérhetőségéről, ahova Szolgáltató a weboldal és a szolgáltatás üzemeltetésével összefüggésben az érintettek személyes adatainak biztonsága, a gyorsabb és kényelmes ügyintézés érdekében személyes adatot továbbíthat, és amelyeket adatfeldolgozó kizárólag az arra meghatározott célból kezelhet.

 1. Tárhelyszolgáltató partner

Szolgáltató az informatikai szolgáltatásai működtetéséhez tárhelyszolgáltatót vesz igénybe, aki kezeli az érintett személyes adatait a jelen pontban foglaltaknak megfelelően.

Adatfeldolgozó megnevezése: NetMasters Europe Kft.

Levelezési cím: 1105 Budapest, Cserkesz u. 32.

E-mail: szia@netmasters.hu

Telefonszám: +36 30 923 4646

Az adatkezelés célja: a weboldal megfelelő működése, üzemeltetése, az ügyfél részére kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés ideje: az adatkezelő és adatfeldolgozó között fennálló szerződés megszűnéséig vagy érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

 1. Számlázó szolgálatatást végző adatfeldolgozó partner

Adatfeldolgozó megnevezése: Számlázz.hu – KBOSS.hu Kft.

Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.

E-mail: info@szamlazz.hu

Bővebb információt adatfeldolgozó partnerünk adatkezelési tevékenységéről itt talál:

https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/

Az adatkezelés célja: A Számlázz.hu részére az érintettek számára kiállítandó számlához szükséges adatok kerülnek átadásra, melyeket az adatfeldolgozó egy online rendszerben tárol, és az adatkezelő által megadott paraméterekkel az adatkezelő nevében számlát állít ki.

Az adatkezelés jogalapja: a szolgáltatás igénybevételével az érintett hozzájárulása, adatfeldolgozó adatkezelővel fennálló szerződéses jogviszonya keretében a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben és ideig kezeli az átadott adatokat.

Az adatkezelés ideje: az adatkezelő és adatfeldolgozó között fennálló szerződés megszűnéséig vagy érintett hozzájárulásának visszavonásáig tart. 

A kezelt adatok köre: az érintett neve, címe, számlázási adatai és a számla egyes tételei.

II. fejezet

Fogalommeghatározások

E Tájékoztató alkalmazásában – összhangban a GDPR Rendelet 4. cikkével:

1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

3. „adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

4. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

5. „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

6. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

7. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

8. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

9. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

10. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

11. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

12. „hozzájárulás”: Az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

13. „tiltakozás”: Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

14. „adatfeldolgozás”: Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

15. „adattovábbítás”: Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

16. „nyilvánosságra hozatal”: Az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

17. „adattörlés”: Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

18. „adatállomány”: Az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

19. „egészségügyi adat”: 1. A GDPR Rendelet szövegével egyezően: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról. 2. Az Eüak. „egészségügyi adat” fogalma: az érintett testi, értelmi és lelki állapotára, kóros szenvedélyére, valamint a megbetegedés, illetve az elhalálozás körülményeire, a halál okára vonatkozó, általa vagy róla más személy által közölt, illetve az egészségügyi ellátóhálózat által észlelt, vizsgált, mért, leképzett vagy származtatott adat; továbbá az előzőekkel kapcsolatba hozható, az azokat befolyásoló mindennemű adat (pl. magatartás, környezet, foglalkozás).

III. fejezet

Alapelvek

Szolgáltatóként az adatkezeléssel érintettek személyes adatainak kezelését – összhangban a GDPR Rendelet 5. cikkével – az alábbi elvek figyelembevételével végezzük:

1. Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve: a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzzük.

2. Célhoz kötöttség elve: A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik, és azokat nem kezeljük ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; Nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés.

3. Adattakarékosság elve: A személyes adatoknak az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőnek és relevánsnak kell lenniük, és a szükségesre kell korlátozódniuk, így nem kérjük az érintettől olyan adat közlését, amely nem szükséges valamely szolgáltatásunk megfelelő teljesítéséhez, biztosításához.

4. Pontosság elve: A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; Minden észszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítsük. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy valamely személyes adata pontatlanul került megadásra vagy általunk pontatlanul lett feltüntetve kérjük, hogy haladéktalanul jelezze felénk a lara@bloomroom.hu e-mail címre küldött levelében annak érdekében, hogy mielőbb pontosíthassuk azt.

5. Korlátozott tárolhatóság elve: A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a személyes adatok kezelésére a GDPR Rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, a GDPR Rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel. Ennek érdekben figyelembe vesszük, hogy az érintett által szolgáltatott személyes adatok tárolására csak a szükséges ideig kerüljön sor, amely időtartam függ a szolgáltatásnyújtás idejétől, jogszabályi követelményektől, valamint az érintett hozzájárulásától, így minden adatkezelési tevékenységünk tekintetében más és más időtartam meghatározása válhat szükségessé.

6. Integritás és bizalmas jelleg elve: A személyes adatok kezelését oly módon végzzük, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

7. Elszámoltathatóság elve: Felelős adatkezelőként az 1–6. pontoknak való megfelelésért, szükség esetén felkészültek vagyunk e megfelelés igazolására.

IV. fejezet

A érintett személyes adatainak jogszerű kezelése

1. [Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján]

(1)  Weboldalunkon az egyes szolgáltatás típushoz tartozó, e-mail útján megküldött kérdőív kitöltésén keresztül, az érintett hozzájárulása alapján kezeljük a jelen Tájékoztató V. fejezetében foglalt személyes adatokat. A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez az adatkezelés kezdetét megelőzően kérjük. Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni. Ezen célokat a jelen Tájékoztató V. fejezete tartalmazza.

(2) Tájékoztatjuk azon kötelességünkről, miszerint ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más ügyekre is vonatkozik a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell jeleznünk, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelvezettel, valamint az nem tartalmazhat tisztességtelen feltételeket. Az érintett hozzájárulását tartalmazó nyilatkozat bármely olyan része, amely nem felel meg a jogszabályokban foglalt követelményeknek, kötelező erővel nem bír.

(3) Tájékoztatjuk továbbá, hogy ahhoz, hogy az érintett hozzájárulása Szolgáltató tájékoztatásán alapulónak minősüljön, az érintettnek legalább tisztában kell lennie az adatkezelő kilétével és a személyes adatok kezelésének céljával. A hozzájárulás megadása nem tekinthető önkéntesnek, ha az érintett nem rendelkezik valós vagy szabad választási lehetőséggel, és nem áll módjában a hozzájárulás anélküli megtagadása vagy visszavonása, hogy ez kárára válna. Szolgáltató adatait jelen Tájékoztató I. fejezetében, az adatkezelés célját jelen Tájékoztató V. fejezetében találja.

(4) Az adatkezelés jogszerűnek minősül, ha arra valamely szerződés vagy szerződéskötési szándék keretében van szükség. Szolgáltatóként nem köthetjük a szerződés megkötését, teljesítését olyan személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás megadásához, amelyek nem szükségesek az adott szerződés teljesítéséhez. Amennyiben az érdeklődő személyekkel az érdeklődést követően szerződést kötünk, úgy a szerződés előkészítéséhez szükséges lehet további személyes adatok bekérése, amelyet külön levelezésben egyeztetünk. Amennyiben a szerződéskötésre végezetül nem kerül sor, a megadott adatokat töröljük rendszerünkből. Eredményes szerződéskötés esetén, a szerződéskötést követő adatkezelésről szerződésünkben tájékoztatjuk partnereinket, ügyfeleinket.

(5) A hozzájárulás visszavonásának lehetőségét értehető, könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű módon kell lehetővé tennünk az érintett számára, továbbá az nem tartalmazhat tisztességtelen feltételeket. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben az érintett vissza kívánja vonni hozzájárulását, ezt a lara@bloomroom.hu címre küldött elektronikus levélben teheti meg. Visszavonás esetén az adatok törlését haladéktalanul elvégezzük és arról válasz e-mailben tájékoztatjuk az érintettet. Amennyiben jogi kötelezettségünk vagy szerződéses kötelezettségünk teljesítése miatt (pl. szolgáltatás nyújtása, számla kiállítása, könyvelési kötelezettség teljesítése) meghatározott adatainak további kezelése szükséges, erről válasz e-mailünkben tájékoztatjuk.

(6) Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a ránk vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelhetjük.

(7) Az érintett hozzájárulásnak önkéntesnek, azaz mindenfajta külső befolyástól mentesnek kell lennie, jogalapként akkor szolgálhat, ha valódi választási lehetőség áll az Ön rendelkezésére, és nem áll fenn a megtévesztés, a megfélemlítés, a kényszerítés vagy más jelentős negatív következmény veszélye a hozzájárulás megtagadása esetén. Az önkéntesség hiányában nem rendelkeznénk megfelelő jogalappal az adatkezeléshez. Természetesen hozzájáruláson alapuló adatkezelésünkhöz való hozzájárulását minden esetben önkéntes döntésére alapítjuk, választási lehetőségét maradéktalanul biztosítjuk.

(8) Mivel fizikailag nem kizárható, hogy 16. életévét be nem töltött kiskorú kapcsolatfelvételt kezdeményez a weboldalon keresztül, ezért fontosnak tartjuk a következő tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét: az adatkezeléshez való hozzájárulás jogalapjának egyik speciális esete az GDPR Rendelet 8. cikkében fogltalt kivétel, amelynek alapján 16 éven aluli kiskorúakat érintő adatkezelések jogszerűségéhez szükséges a szülő vagy törvényes képviselő beleegyezése. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte. Kérjük a szülői felügyeltet gyakorlókat, hogy amennyiben tudomásukra jut, hogy 16. életévét be nem töltött, szülői felügyeletük alatt álló gyermek kapcsolatfelvételéhez az adatkezelés vonatkozásában nem adták hozzájárulásukat, úgy erről haladéktalanul tájékoztassanak minket, hogy megtehessük az adatok törléséhez szükséges intézkedéseket. Tájékoztatjuk mindemellett, hogy Általános Szerződési Feltételeinknek részét képezi azon kizáró ok, miszerint 17 éves kor alatti személy nem veheti igénybe Szolgáltató szolgáltatásait, 17. életév betöltését követően pedig a szolgáltatásnyújtás kizárólag a szülői felügyeletet gyakorló személy hozzájárulásával lehetséges.

2. [Szolgáltató tájékoztatási kötelezettsége]

A jelen Tájékoztatót weboldalunkon könnyen elérhető módon hozzáférhetővé tesszük az érintettek számára. A Tájékoztató az érintettet így nyilvánosan is elérhető formában az adatkezelés megkezdése előtt és annak folyamán is egyértelműen és részletesen tájékoztatja az adataik kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait Szolgáltató az Infotv. 6. § (5) bekezdése (érintett hozzájárulása) alapján kezeli, illetve arról, hogy kik jogosultak megismerni az adatokat. Tájékoztatásunk ennek keretében kiterjed az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is, amelyet a jelen tájékoztató IX., X. és XI. fejezetében talál.

3. [A törvény által előírt jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés]

A törvény által előírt jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés az érintett hozzájárulásától független. Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatjuk, hogy adatainak kezelése törvényi kötelezettségen alapul, ennek keretében az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatjuk az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a rá vonatkozó jogi kötelezettség alapján kezeli, illetve arról, hogy kik jogosultak megismerni az adatokat. Tájékoztatásunk kiterjed az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet a jelen bekezdésben foglalt információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatalával is.

4. [Az adatkezelő jogos érdekén alapuló adatkezelés]

A személyes adat kezelhető abban az esetben is, ha az adatkezelés a Szolgáltató – kivételesen harmadik fél – jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ennél az érdeknél magasabb rendű az érintett személyes adatai védelméhez és a magánélete tiszteletben tartásához való joga. Ez az érintett hozzájárulásától függetlenül jogszerűvé teheti az érintett adatkezelését, feltéve, ha a jogos érdek csak a szükséges és arányos mértékben korlátozza az érintett személyes adatok védelméhez való jogát, magánszféráját. Az ilyen, érdekmérlegelésen alapuló adatkezelések esetében a fokozatosság elvének érvényesülésével és lehetőgés szerint a érintett jelenlétének biztosításával kell eljárnunk. Adatkezelőként a jogos érdeken alapuló adatkezelés jogszerűségéhez írásos érdekmérlegelési tesztet kell végeznünk és arról az érintetteket könnyen hozzáférhető módon tájékoztatnunk kell. Amennyiben ilyen, érdekmérlegelésen alapuló adatkezelést végeznénk, jelen tájékoztatónkat ezen érdekmérlegelés elérhetőségéről kapcsolatos tájékoztatással kiegészítjük.

V. fejezet

Adatkezelés a Szolgáltató weboldalán, valamint szolgáltató üzleti partnereinek adataira vonatkozó tájékoztatás

 1. A weboldalon alkalmazott sütikkel kapcsolatos tájékoztatás

Weboldalunk nem végez felhasználókezelést, azonban a felhasználó élményének javítása érdekében sütit (cookie) használ. A süti egy olyan kisméretű szövegfájl, amely a számítógép vagy a mobil eszköz merevlemezén tárolódik a sütiben beállított lejárati ideig és a későbbi látogatásokkor aktiválódik (visszajelez a webkiszolgálónak). A honlapok cookie-kat használnak azzal a céllal, hogy rögzítsék a látogatással kapcsolatos információkat (meglátogatott oldalak, az oldalakon töltött idő, böngészési adatok, kilépések stb.), illetve a személyes beállításokat, ezek azonban a látogató személyével kapcsolatba nem hozható adatok. Ez az eszköz segít a felhasználóbarát honlap kialakításában, a látogatók online élményének fokozása érdekében. A sütik nem alkalmasak az érintettek személyének azonosítására. A sütik célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Weboldalunk annak első látogatásakor a sütik alkalmazására vonatkozó tájékoztatást és annak elfogadását jelzi a felhasználó részére, amely során a felhasználó tudomásul veheti, hogy a weboldal sütiket használ. A weboldal ugyanakkor mindössze ezt az egy sütikezelést végzi, amelyben a felhasználó a sütihasználat tudomásulvételéről dönt. A felhasználónak lehetősége van ezeket kitörölni, vagy visszautasítani. Mivel minden böngésző eltérő, Ön egyénileg, a böngésző eszköztára segítségével állíthatja be a sütikkel kapcsolatos preferenciáit. Amennyiben semmilyen sütit nem kíván engedélyezni, módosíthatja a webböngésző beállításait úgy, hogy értesítést kapjon a küldött sütikről, vagy egyszerűen elutasíthat minden sütit. Ugyanakkor bármikor törölheti a számítógépén vagy mobileszközén eltárolt sütiket is. A beállításokkal kapcsolatos további tudnivalókat keresse a böngésző súgójában.

 1. A szolgáltatás megrendelése és a szolgáltatásnyújtás során megadott személyes és egészségügyi adatok kezelése

(1) Az érintett hozzájárulása jogcímén az általa választott szolgáltatás nyújtása céljából kezeljük a Szolgáltató által megküldött kérdőívet kitöltő, szolgáltatásra szerződő felhasználóinknak (az érintettek kategóriái) alábbi személyes és különleges (egészségügyi) adatait (kezelt adatok köre):

1. vezeték- és, keresztnév; 

2. számlázási adatok (számlázási cím); 

3. telefonszám; 

4. e-mail cím; 

5. életkor, 

6. foglalkozás;

7. korábbi vagy meglévő betegség, allergia, érzékenység ténye, esetleges gyógyszerek szedése; 

8. az érintett életmódját érintő információk (dohányzási, étkezési, sportolási, aktivitási szokások); 

9. az érintett bőrápolási szokásai, rutinja, alkalmazott termékek, érdeklődési köre, bőrével kapcsolatos tapasztalások;

10. az érintett szolgáltatással elérni kívánt célja; 

11. az érintett által megjegyzés rovatban esetlegesen feltüntetett egyéb személyes adat; 

12. a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges egyéb adat, amely, a szolgáltatás jellegéből adódóan, az érintett egészségének biztonsága és a kezelés biztonsága érdekében magában foglalhat további egészségügyi adatokat is.

(2) A személyes adatok kezelésének célja: Az adatkezelés célja a szolgáltatásaink megfelelő kiválasztása, ajánlás nyújtása, az érintett kérdéseinek megválaszolása, kapcsolattartás.

(3) Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása és a szerződés, valamint jogi kötelezettség teljesítése. Az érintett az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. A weboldal szolgáltatás-megrendelési felületén a megrendeléshez szükséges megrendelő lap kitöltése során a jelen Tájékoztató egy ott közzétett linken át elérhető a weboldalon. Amennyiben az érintett vissza kívánja vonni hozzájárulását – és így törölni kívánja megrendelését – ezt a lara@bloomroom.hu címre küldött elektronikus levélben teheti meg. Az adatok törlését haladéktalanul elvégezzük és arról válasz e-mailben tájékoztatjuk az érintettet. Amennyiben jogi kötelezettségünk vagy szerződéses kötelezettségünk teljesítése miatt (pl. szolgáltatásnyújtás, számla kiállítása) meghatározott adatainak további kezelése szükséges, erről válasz e-mailünkben tájékoztatjuk.

(4) Az (1) bekezdésben foglalt egészségügyi adatok címzettje kizárólag személyesen Sélley-Gyulai Laura egyéni vállalkozó, mint Szolgáltató. Minden további – különlegesnek, így egészségügyi adatnak nem minősülő – személyes adat esetén Szolgáltató az érintett hozzájárulása, szerződés teljesítése (szolgáltatás nyújtása, számla kiállítása) vagy jogi kötelezettség teljesítése (könyvelés, számlázás) jogcímén adatfeldolgozó partnerei részére elérhetővé teheti, a jelen tájékoztatóban foglalt adatfeldolgozó partnerek részére, az abban foglalt módon és mértékben.

(5) A személyes adatok tárolásának időtartama a szolgáltatás nyújtásáig; jogszabály által meghatározott kötelező adatkezelés esetén a jogszabályban foglalt ideig; illetve az érintett hozzájárulásának visszavonásáig tart.

(6) Szolgáltató bármely, Ügyféltől kapott személyes adatot, információt bizalmasan kezel, azt harmadik fél számára nem adja ki, Ügyfél kifejezett, jelen szerződésen kívül álló írásbeli hozzájárulása nélkül hirdetésre, reklámra, marketing célokra nem használja fel.

(7) Ügyfél amennyiben Szolgáltatóval a Szolgáltató weboldalán közzétett szolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelő tartalommal szerződik, a szerződés megkötésével hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a szerződés teljesítése során rögzített személyes adatait a szerződés teljesítése keretében kezelje, azokat szükség esetén adatfeldolgozó szerződéses partnerei részére is hozzáférhetővé tegye. Ügyfél a jelen szerződés megkötésével tudomásul veszi és elfogadja, hogy a személyes adatai tárolásának időtartama a mindenkor irányadó jogszabályban meghatározott idő, ennek hiányában, illetve ennek megfelelően a szerződés megszűnését követő 5 év, ezt követően azok törlésre kerülnek.

 1. Az egészségügyi adatok kezelésére vonatkozó külön tájékoztatás

(1) A különleges (egészségügyi) adatok kezelésére vonatkozó speciális rendelkezések és tájékoztatás:

a) az Ügyfél, mint adatkezeléssel érintett személy, a személyes és különleges (egészségügyi) adatait kizárólag Szolgáltató részére a Szolgáltató által küldött kérdőív kitöltésével, az abban foglalt kérdések megválaszolásával Szolgáltató mint adatkezelő számára megismerhetővé teheti, adatkezelő tájékoztatása és szolgáltatás nyújtása céljával. A különleges (egészségügyi) adatok, dokumentációk felvétele, tárolása és kezelése érintett hozzájárulása alapján a szolgáltatás nyújtásának része. Érintett egészségügyi adatait, dokumentációját önkéntesen adja át. Szolgáltatót, mint adatkezelőt a személyes és különleges (egészségügyi) adatok vonatkozásában titoktartási kötelezettség terheli. Szolgáltató a kapott különleges (egészségügyi) adatokat saját rendszerében, zártan kezeli, azokat más adatfeldolgozónak, harmadik személynek saját szolgáltatása céljából nem adja ki, azokat kizárólag az érintett személy (Ügyfél) erre irányú kifejezett és egyértelmű, írásbeli kérése és egyértelmű hozzájárulása birtokában továbbítja.

b) Szolgáltató az érintett (Ügyfél) hozzájárulását különleges (egészségügyi) adatai kezeléséhez minden esetben a kérdőív megküldésével egyidejűleg vagy a szolgáltatásnyújtást megelőzően az azzal kapcsolatos tájékoztatással egyidejűleg a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt tájékoztatás megismerésére történő figyelemfelhívással kéri, amely hozzájárulás megadását Ügyfél a kérdőív kitöltésével és a szolgáltatás megrendelésével (szerződéskötéssel) jelez Szolgáltató felé.

c) A szolgáltatás nyújtása annak jellegéből adódóan kizárólag a kérdőíven és külön dokumentumokban meghatározott különleges (egészségügyi) adatainak ismeretében lehetséges, így amennyiben az érintett Ügyfél nem járul hozzá ezen adatok Adatkezelő részére való továbbításához és kezeléséhez, úgy a szolgáltatást nem tudja igénybe venni.

d) Szolgáltató kizárólag Ügyfél erre irányuló, kifejezett hozzájárulásával jogosult felhasználni Ügyfélnek a szolgáltatásnyújtás során – a szolgáltatásra vonatkozó szerződésben körülírt feltételek mellett – az Ügyfél által készített és Szolgáltató részére továbbított személyre vissza nem vezethető, arcbőréről készült képeket.

 1. Adatkezelés Szolgáltató közösségi média felületein

Tájékoztatjuk, hogy Szolgáltató „Bloomroombeauty – Út a tudatos bőrápoláshoz” néven Facebook, „@bloomroombeauty – Út a tudatos bőrápoláshoz” néven Instagram oldalt működtet.

(2) Az általunk üzemeltetett közösségi oldal részére, annak oldalán tett adatkezelési panasz nem minősül hivatalosan benyújtott panasznak.  

(3) A közösségi oldalon a látogatók által közzétett személyes adatokat nem kezeljük.

(4) A látogatókra a közösségi oldal Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók. 

(5) A közösségi oldalakon tett jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén Szolgáltatóként, mint a közösségi oldal üzemeltetője előzetes értesítés nélkül kizárhatjuk az érintettet az oldal kedvelői közül és törölhetjük hozzászólását. 

(6) Nem felelünk a közösségi oldal felhasználói által a közösségi oldalunkon közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért. Nem felelünk semmilyen személyes adatok védelmét érintő, a közösségi oldal működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért.

(7) Szolgáltató közösségi média felületein az érintett hozzájárulásával jogosult fénykép- vagy videofelvételt közzétenni az érintettről, ide nem értve a tömegfelvételek kategóriáját.

(8) A jelen szakaszban foglalt rendelkezések megfelelően irányadók a jövőben további közösségi oldalakon létrehozott felületekre is.

 1. Üzleti szerződéshez kapcsolódó adatkezelések

Szerződő üzleti partnerink adatainak kezelése

(1) A szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása, üzleti kapcsolattartás céljából kezeljük a velünk szerződött természetes személy 

a) vezeték-és keresztnevét, 

b) címét/székhelyét/telephely címét,

c) adóazonosító jelét/adószámát,

d) nyilvántartási számát,

e) telefonszámát, 

f) e-mail címét, 

g) esetenként bankszámlaszámát. 

Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. 

(2) A személyes adatok címzettje Adatkezelőként Szolgáltató, továbbá a számlázási szolgáltatások, valamint könyvelési tevékenységek elvégzése érdekében, az ezen tevékenységeket végző – adatkezelési tevékenységek nyilvántartásában nyilvántartott – adatfeldolgozó partnereinknek továbbíthatjuk az így kapott adatokat. 

(3) A személyes adatok tárolásának időtartama – az adózási és számviteli kötelezettségek teljesítése miatt kezelt adatok kivételével – a mindenkor irányadó jogszabályban meghatározott idő, ennek hiányában, illetve ennek megfelelően a szerződés vagy az üzleti kapcsolat megszűnését követő 5 év, ezt követően azok törlésre kerülnek. 

(4) Az érintett természetes személlyel az adatkezelés megkezdése előtt közöljük, hogy az adatkezelés a szerződés teljesítése jogcímén, valamint jogi kötelezettség teljesítésén alapul, illetve irányadó esetben kéri az érintett hozzájárulását. A tájékoztatás történhet a szerződésben is vagy a Szolgáltató elektronikus úton megkötött szerződései esetén az elektronikus szerződéshez tartozó adatkezelési tájékoztató ismertetésével. Az érintettet személyes adatai adatfeldolgozó részére történő átadásáról is tájékoztatni kell.

Jogi személy ügyfeleink, szerződő partnereink természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatai

(1) Jogi személy partnerünkkel kötött szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás céljából, az érintett természetes személy képviselő hozzájárulásával kezelhetjük adatait. A kezelhető személyes adatok köre a természetes személy 

a) vezeték-és keresztneve, 

b) címe, 

c) telefonszáma, 

d) e-mail címe.

(2) A személyes adatok címzettje Adatkezelő és munkavállalóink, továbbá a számlázási szolgáltatások, valamint könyvelési tevékenységek elvégzése érdekében, az ezen tevékenységeket végző – adatkezelési tevékenységek nyilvántartásában nyilvántartott – adatfeldolgozó partnereinknek továbbíthatjuk az így kapott adatokat.

(3) A személyes adatok tárolásának időtartama – az adózási és számviteli kötelezettségek teljesítése miatt kezelt adatok kivételével – a mindenkor irányadó jogszabályban meghatározott idő, ennek hiányában, illetve ennek megfelelően a szerződés vagy az üzleti kapcsolat megszűnését, illetve az érintett képviselői minőségének megszűnését követő 5 évig terjed, ezt követően azok törlésre kerülnek.

(4) Az érintett természetes személlyel az adatkezelés megkezdése előtt közöljük, hogy az adatkezelés a szerződés teljesítése jogcímén, valamint jogi kötelezettség teljesítésén alapul, illetve irányadó esetben kérjük az érintett hozzájárulását. A tájékoztatás történhet a szerződésben is vagy a Szolgáltató elektronikus úton megkötött szerződései esetén az elektronikus szerződéshez tartozó adatkezelési tájékoztató ismertetésével. Az érintettet személyes adatai adatfeldolgozó részére történő átadásáról is tájékoztatni kell.

 1. Jogi kötelezettségen alapuló adatkezelések

Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából

(1) Jogi kötelezettségünk teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és számviteli kötelezettségek teljesítése (számla kiállítás, könyvelés, adózás) céljából kezeljük a velünk üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait. A kezelt adatok különösen az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, továbbá a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján mindenkor meghatározott adatok.

(2) A személyes adatok tárolásának időtartama a mindenkor hatályos jogszabályban meghatározott idő, ennek hiányában, illetve ennek megfelelően a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.

(3) A személyes adatok címzettjei adózási, könyvviteli, bérszámfejtési, társadalombiztosítási feladatait ellátó harmadik személy könyvelő és számlázó adatfeldolgozó partnereink. Szolgáltató mint adatkezelő nevében adatkezelő adatkezelési tevékenységek nyilvántartásában foglalt könyvelő lát el adatfeldolgozói tevékenységet. A számlák kiállítása vonatkozásában az adatkezelési tevékenységek nyilvántartásában közzétett számlázó szolgáltató adatfeldolgozó partnerünk tevékenységét vesszük igénybe.

VI. fejezet

Tájékoztatás az adatkezelő és az adatfeldolgozó között fennálló jogok és kötelezettségek érvényesüléséről

(1) Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartásában feltüntetett adatfeldolgozók – különösen a szakértelem, a megbízhatóság és az erőforrások tekintetében – a GDPR Rendelet követelményeinek teljesülését biztosító technikai és szervezési intézkedések végrehajtásával kötelesek eljárni, ideértve az adatkezelés biztonságát is.

(2) Az adatfeldolgozókat a Szolgáltató által részükre továbbított, megismerhetővé tett adatok tekintetében titoktartási kötelezettség terheli.

(3) Az adatfeldolgozó tevékenysége során biztosítja, hogy az érintett személyes adatokhoz való hozzáférésre feljogosított személyek – ha jogszabályon alapuló megfelelő titoktartási kötelezettség hatálya alatt egyébként nem állnak – az általuk megismert személyes adatok vonatkozásában titoktartási kötelezettséget vállaljanak.

(4) Az adatfeldolgozó megfelelő hardver és szoftver eszközökkel kell rendelkezzen, az adatkezelés jogszerűségének és az érintettek jogai védelmének biztosítására alkalmas műszaki és szervezési intézkedések végrehajtását köteles biztosítani.

(5) Szolgáltató mint adatkezelő az adatfeldolgozási tevékenységre írásbeli szerződést köt az adatfeldolgozóval, amely szerződés tartalmazza az adatfeldolgozási jogokat és kötelezettségeket.

(6) Szolgáltató mint adatkezelő jogosult ellenőrizni az adatfeldolgozónál az (5) bekezdés szerinti szerződés végrehajtását.

VII. Fejezet

Adatbiztonsági intézkedések

1. [Adatbiztonsági intézkedések]

(1) Valamennyi célú és jogalapú adatkezelésünk vonatkozásában a személyes adatok biztonsága érdekében kötelesek vagyunk megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelem érvényesülése érdekében szükségesek. 

(2) Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.

(3) A személyes adatokat bizalmas adatként minősítjük és kezeljük.

(4) A weboldalunkon át érkező adatok vonatkozásában az elektronikus adatfeldolgozást, nyilvántartást számítógépes informatikai rendszer útján végezzük, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek.

(5) Ha szükséges okból az érintett természetes személyek adatait adatkezelési tevékenységünk körében erre alkalmas papír alapú dokumentumon kezeljük, azokat székhelyünkön, zártan kezeljük és őrizzük, Adatvédelmi Szabályzatunkban és jelen Tájékoztatóban foglalt előírásoknak megfelelően (jogalap, kezelt adatok köre, megőrzési idő).

(6) A személyes adatok védelme érdekében gondoskodunk az elektronikus úton folytatott bejövő és kimenő kommunikáció ellenőrzéséről.

(7) A folyamatban levő munkavégzés, feldolgozás alatt levő személyes adatot tartalmazó dokumentumokhoz csak Szolgáltató férhet hozzá, azokat biztonságosan elzárva tartjuk.

(8) Biztosítjuk az adatok és az azokat hordozó eszközök, iratok megfelelő fizikai védelmét.

VIII. Fejezet

Az adatvédelmi incidensek kezelése

1.  [Az adatvédelmi incidens fogalma]

(1) Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. (GDPR Rendelet 4. cikk 12.) 

(2) A leggyakoribb jelentett incidensek lehetnek többek között: a laptop vagy mobil telefon elvesztése, személyes adatok nem biztonságos tárolása; adatok nem biztonságos továbbítása, ügyfél-, partnerlisták illetéktelen másolása, továbbítása, szerver elleni támadások, honlap feltörése. 

2.  [Adatvédelmi incidensek kezelése, orvoslása]  

(1) Adatvédelmi incidensek megelőzése, kezelése, a vonatkozó jogi előírások betartása Szolgáltatóként a mi feladatunk.

(2) Ha informatikai szolgáltatást végző adatfeldolgozó partnerünk a feladata ellátása során adatvédelmi incidenst észlel, haladéktalanul értesít minket. Az informatikai rendszereken naplózni kell a hozzáféréseket és hozzáférési kísérleteket, és ezeket folyamatosan elemezni kell.

(3) Adatvédelmi incidens bejelenthető központi e-mail címünkön (lara@bloomroom.hu), ahol  látogatók, ügyfeleink, szerződő partnereink vagy más érintettek jelenteni tudják az alapul szolgáló eseményeket, biztonsági gyengeségeket. 

(4) Adatvédelmi incidens bejelentése esetén haladéktalanul megvizsgáljuk a bejelentést, ennek során azonosítjuk az incidenst, eldöntjük, hogy valódi incidensről vagy téves felhívásról van szó.  Megvizsgáljuk és megállapítjuk:

a) az incidens bekövetkezésének időpontját és helyét, 

b) az incidens leírását, körülményeit, hatásait,

c) az incidens során kompromittálódott adatok körét, számosságát, 

d) a kompromittálódott adatokkal érintett személyek körét, 

e) az incidens elhárítása érdekében tett intézkedések leírását, 

f) a kár megelőzése, elhárítása, csökkentése érdekében tett intézkedések leírását.

(5) Adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén az érintett rendszereket, személyeket, adatokat behatároljuk, elkülönítjük és gondoskodunk az incidens bekövetkezését alátámasztó bizonyítékok begyűjtéséről és megőrzéséről. Ezt követően megkezdjük a károk helyreállítását és a jogszerű működés visszaállítását.

3.  [Adatvédelmi incidensek nyilvántartása] 

(1) Az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetünk, amely tartalmazza: 

a) az érintett személyes adatok körét, 

b) az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, 

c) az adatvédelmi incidens időpontját, 

d) az adatvédelmi incidens körülményeit, hatásait, 

e) az adatvédelmi incidens orvoslására megtett intézkedéseket, 

f) az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. 

(2) A nyilvántartásban szereplő adatvédelmi incidensekre vonatkozó adatokat 5 évig őrizzük. 

4. [Az adatvédelmi incidensek bejelentése a hatóságnak]

Azokat az adatvédelmi incidenseket bejelentjük az illetékes felügyeleti hatóságnak, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak (továbbiakban: NAIH) a GDPR rendelet 33. cikkének (1) bekezdése alapján. A GDPR rendelet azt a követelményt támasztja az adatkezelővel szemben, hogy az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, jelentse be a NAIH-nak. A bejelentést a NAIH Incidensbejelentő Rendszerén keresztül elektronikus úton, vagy papír alapon tesszük meg. (https://www.naih.hu/adatvedelmi-incidensbejelent–rendszer.html)

IX. Fejezet

Az érintett személy jogai, jogorvoslat

Az alábbiakban tájékoztatjuk a személyes adatok védelme tekintetében az Önt és más érintett természetes személyt megillető jogokról és jogorvoslati lehetőségeiről. Az érintett kérelmének benyújtására, kezelésére a XI. fejezetben foglaltak irányadók.

1.  [Előzetes tájékozódáshoz való jog és hozzáféréshez való jog]

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. Tájékoztatást a lara@bloomroom.hu e-mail címünkön keresztül kérhet. Kérése esetén indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb egy hónapon belül megadjuk a kért tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosult arra, hogy megismerje milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen célból, mennyi ideig kezeljük; továbbá kinek, mikor, milyen jogszabály alapján és mely személyes adataihoz biztosítunk hozzáférést, kinek továbbítjuk személyes adatait; adataihoz hozzáférésünk milyen forrásból származik; alkalmazunk-e automatizált döntéshozatalt és ha igen, annak logikáját, továbbá profilalkotás esetén arról tájékoztatjuk.

Személyes adatairól másolatot kérhet, azt első alkalommal díjmentesen bocsátjuk rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthatunk fel. Felhívjuk figyelmét, hogy annak érdekében, hogy az adatbiztonság követelményeit teljesíteni tudjuk, adatkérés és másolatkészítés esetén jogosultak vagyunk meggyőződni személyazonosságáról.

2.  [A helyesbítéshez való jog]

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. Amennyiben hitelt érdemlően igazolja az érintett a helyesbített adat pontosságát, kérését legfeljebb egy hónapon belül teljesítjük és erről megadott elérhetőségén értesítjük az érintettet.

3.  [A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)]

Az érintett jogosult arra, hogy 1. pontban megadott elérhetőségünkön keresztül kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeletben meghatározott indokok valamelyike fennáll. (GDPR Rendelet 17. cikk) Amennyiben a kezelt adat jogérvényesítéshez, vagy például hatóság felé történő elszámoláshoz szükséges, az adatkezelés jogi kötelezettség teljesítése vagy jogos érdek alapján folytatható. A törlés során adatkezelő köteles a bevont adatfeldolgozókat is értesíteni a törlési kötelezettségről.

Az adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. adatkezelő által megszabott tárolási időtartam lejárt;
 3. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 4. az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 5. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 6. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 7. a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

4.  [Az adatkezelés korlátozásához való jog]

Az érintett jogosult arra, hogy 1. pontban megadott elérhetőségünkön keresztül kérje az adatkezelés korlátozását ha a GDPR rendeletben meghatározott alábbi feltételek teljesülnek: 

 1. vitatja a személyes adatai pontosságát (ellenőrzésünk idejére korlátozzuk);
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat a jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (arra az időtartamra korlátozzuk, amíg megállapításra kerül az adatkezelő jogos indokának elsőbbsége).

5.  [A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség]

Minden olyan címzettet tájékoztunk valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére tájékoztatjuk e címzettekről. (GDPR Rendelet 19. cikk)

6.  [Az adathordozhatósághoz való jog]

A GDPR Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznánk. (GDPR Rendelet 20. cikk) 

7.  [A tiltakozáshoz való jog]

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges) alapuló okból. (GDPR Rendelet 21. cikk) Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, olyan jogos indok alapján, amely elsőbbséget élvez az érintett érdekeivel szemben vagy amely jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges.

8.  [Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást]

Profilalkotást, automata döntéshozatalt, automata mechanizmust nem használunk, illetve nem végzünk. Nem engedélyezzük automatizált döntéshozatal vagy profilalkotás végzését adatfeldolgozóink számára sem, ide nem értve ha ehhez az érintett külön, írásban hozzájárult. Emellett tájékoztatjuk, hogy minden érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. (GDPR rendelet 22. cikk)

9.  [Korlátozások]

Az adatkezelőként ránk vagy adatfeldolgozó partnerünkre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel, a GDPR rendeletben meghatározott esetekben korlátozhatja a GDPR rendeletben meghatározott egyes jogokkal és kötelezettségekkel összhangban lévő rendelkezései tekintetében a személyes adatok kezelésére vonatkozó (GDPR rendelet 5. cikk) jogok és kötelezettségek hatályát. (GDPR rendelet 23. cikk) Korlátozás esetén a személyes adatokat pusztán tárolni lehet, egyéb adatkezelés kizárólag az érintett hozzájárulásával, jogi igény előterjesztése céljából, illetve közérdekből történhet.

10.  [Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről]

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatjuk az érintettet az adatvédelmi incidensről. (GDPR Rendelet 34. cikk)

X. fejezet

Az érintett jogorvoslathoz való joga

1.  [A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)]

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR Rendeletet. (GDPR Rendelet 77. cikk)

2.  [A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog]

Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. (GDPR Rendelet 78. cikk)

3.  [Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog]

Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR Rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR Rendelet szerinti jogait. (GDPR Rendelet 79. cikk) Ha úgy ítéli meg, hogy a személyes adatainak kezelése során megsértettük a hatályos adatvédelmi követelményeket panaszt nyújthat be a felügyeleti hatósághoz – elérhetőségét a XI. fejezet 2. pontjában találja –, valamint lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben sorok kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy  a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve a Szolgáltató székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a https://birosag.hu/birosag-kereso felületén. A Szolgáltató székhelye szerint a perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel.

XI. Fejezet

Az érinett kérelmének előterjesztése, adatkezelő intézkedései

1.  [Intézkedések az érintett kérelme alapján]

(1) Az érintett a jelen Tájékoztatóban foglalt esetekben kérelmét elsődlegesen a lara@bloomroom.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben nyújthatja be. Indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Ha valamely menthető okból nem szereztünk tudomást a kérelem beérkezéséről, úgy tudomásszerzést követően az érintett haladéktalan tájékoztatása mellett, soron kívül kötelesek vagyunk eljárni.

(2) Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk az érintettet. 

(3)  Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadnunk, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

(4) Ha nem teszünk intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

(5) A GDPR Rendelet 13. és 14. cikk szerinti információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást (Rendelt 15-22. és 34. cikk) és intézkedést díjmentesen biztosítjuk.  Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költséget számíthatunk fel vagy megtagadhatjuk a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása minket, mint adatkezelőt terhel.

(6) Ha adatkezelőként megalapozott kétségeink vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérhetjük.

2. A felügyeleti hatóság elérhetőségei:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Weboldal: http://naih.hu 

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Telefonszám: +36 (1) 391-1400